counter for wordpress

LEERCIRKEL VAN KOLB

Leren door observeren, reflecteren en concluderen.

Volgens Kolb is effectief of duurzaam leren het resultaat van het cyclisch doorlopen van een proces waarbij een viertal gedragingen op elkaar inhaken. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstofopbouw.

Deze vier gedragingen zijn:

1.Concreet ervaren of ondervindend leren
Het opdoen van werkelijke ervaring met de realiteit staat hier centraal. Belangrijk hierbij is dat men zonder vooroordelen met een zeker inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen.

2.Reflectief observeren of reflecterend leren
Nadenken over de waargenomen werkelijkheid. Terwijl een handeling gesteld wordt, wordt onze aandacht getrokken door allerlei bedoelde of niet-bedoelde effecten van de handeling. Hierop kunnen we reflecteren. Hiervoor moeten de ervaringen vanuit verschillende standpunten bekeken worden. 

3. Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren
Er wordt nagegaan in hoeverre de ervaringen en reflecties die samenhangen met deze ιne handeling ook overeenkomen met de bevindingen die eerder zijn opgedaan. Zit er een rode draad in het verhaal? Kan er een algemene stelling besloten worden? Er wordt een hypothese geformuleerd die in de toekomst getoetst wordt.

4. Actief experimenteren of experimenterend leren
Er wordt getoetst of de basisstelling - model of schema - in de realiteit stand houdt. Dit gebeurt experimenteel door middel van nieuwe handelingen. Om dit te kunnen doen moet men in staat zijn beslissingen te nemen en die daadwerkelijk uit te voeren.

De laatste stap leidt tot het opdoen van nieuwe ervaringen, reflecties en concepten zodat de leercyclus heel vlug, en steeds opnieuw rondgemaakt wordt. De kernactiviteit van elk onderdeel van de cyclus komt samengevat neer op achtereenvolgens:

• onderdompelen (waarneming)
• verhelderen (reflectie)
• verklaren (inzicht)
• toepassen (oefening in een andere context)

Hierbij wordt eerst inductief (van concreet naar algemeen) en vervolgens deductief (van algemeen naar concreet) te werk gegaan.